Herroepingsbeleid

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit krijgt.

3. Adres

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons [(Naam van de Jimdo webshop-eigenaar/het bedrijf, adres, postcode, plaats en land, telefoonnummer en e-mailadres)] door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

4. Inachtneming van de termijn

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

5. Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

6. Retentierecht

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

7. Retourzending van producten

U dient de producten onverwijld aan ons terug te zenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de producten voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt.

8. Kosten voor de retourzending

De directe kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor uw rekening.

9. Waardevervanging voor levering van producten

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de producten die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de producten.

Voorbeeldherroepingsformulier

Wilt u het contract herroepen, vult u dan dit formulier in en stuur het aan ons terug.

Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en eventueel faxnummer en e-mailadres in te vullen]:

Hiermee herroep(en) ik (wij) (1) het door mij/ons afgesloten contract voor de aankoop van de volgende producten (1)/het verlenen van de volgende dienst (1), Besteld op (1)/ontvangen op (1), Naam van de consument(en), adres van de consument(en), handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier), datum

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.